Điều khoản Sử dụng

Vui lòng xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung sau đây:

SaveFrom.kim, ứng dụng Savefrom và tiện ích mở rộng trình duyệt Savefrom

Tài liệu này xác định các điều khoản và điều kiện ('Điều khoản') mà Savefrom.kim ('chúng tôi' hoặc 'chúng ta') sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn trên trang web, ứng dụng và dịch vụ liên quan của nó (tổng cộng, 'Dịch vụ'). Khi sử dụng trong tài liệu này, các thuật ngữ 'bạn' hoặc 'bạn' đề cập đến bạn, bất kỳ thực thể nào bạn đại diện, bạn hoặc đại diện của nó, người kế nhiệm, người được giao và liên kết của bạn hoặc họ, và bất kỳ thiết bị nào của bạn hoặc họ.

Bằng cách thăm, truy cập, sử dụng, tải về, sao chép, cài đặt và/hoặc tham gia (tổng cộng là 'sử dụng') Dịch vụ, bạn thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận của bạn về các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ và xóa bất kỳ bản sao nào của Dịch vụ mà bạn có thể có.

Những điều khoản này cũng bao gồm những hạn chế về trách nhiệm cụ thể và các tuyên bố pháp lý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi. Nói cách khác, việc sử dụng Dịch vụ là tại rủi ro của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm nào hoặc không có bất kỳ bảo hành nào về bất kỳ loại nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với Dịch vụ.

1. Điều kiện và Tài khoản

2. Quyền Sử dụng được Cấp

  1. Chúng tôi cấp bạn một quyền truy cập không độc quyền, không thể chuyển nhượng và giới hạn để truy cập, hiển thị không công khai và sử dụng Dịch vụ, bao gồm tất cả nội dung có sẵn trong đó ( 'Nội dung') trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn phù hợp với các Điều khoản này và phải tuân thủ các hạn chế (kỹ thuật và khác) của Dịch vụ. Bạn chỉ được truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân và không có tính chất thương mại.
  2. Quyền này có thể bị chấm dứt bởi chúng tôi theo ý muốn với bất kỳ lý do nào và dưới quyền duy nhất của chúng tôi, có hoặc không có thông báo trước. Khi chấm dứt, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải: (i) xóa hoặc vô hiệu hóa Tài khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, (ii) chặn địa chỉ email và/hoặc địa chỉ IP của bạn hoặc chấm dứt việc sử dụng và khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn theo cách khác, và/hoặc (iii) loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ Bài đăng của Người dùng nào của bạn (được định nghĩa dưới đây). Bạn đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ sau khi bị chấm dứt như vậy. Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt, nhưng tất cả các phần khác của các Điều khoản này sẽ tiếp tục tồn tại. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba nào đó về việc chấm dứt quyền được cấp của bạn.