အသုံးပြုခြင်းအချက်အလက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံများကိုအသစ်ရင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အကျင့်အရာများဖြင့်။

SaveFrom.kim, SaveFrom အက်ပ်လို့သော အကြောင်းအရာနှင့် SaveFrom ဘောရ်ကွက် တို့၏ အသုံးပြုခြင်း

ဤစာအုပ်သည် savefrom.kim (ကိုင့်သို့သားသူသို့) အား ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အက်ပ်များနှင့် အကူအညီများ (အစက်စုံပြုပြီး 'ဝက်ဘ်') အတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အရာရာတွင် သတိအားပေးသည်။ ဤစာအုပ်တွင်အသုံးပြုသူများ၏ စည်းမျဉ်း စာသားသောက်ဆိုက်သင့်တွင် သတိအားပေးသည်။ ဤစာအုပ်တွင်အသုံးပြုသူများ၏အကျိုးအမြတ်နှင့်အကျင့်လုံသင့်နှင့်သက်ဆိုင်ခဲ့သော သက်ဝင့်နှင့် အကျင့်ဝင်းသင့်ကို သတိအားပေးသည်၊ သက်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းအား သင်သည်မသိသင့်ပါက 'ဝက်ဘ်' သို့ 'သက်ဝင့်' စာသားသောက်ဆိုက်သင့်အတွက် သတိအားပေးသည်နှင့် သက်ဝင့်အကျင့်ဝင်းသင့်အတွက် နှစ်ခုတွင်လိုအပ်သော စက်တွင်ပါ၀င်နိုင်သည်။

ဝက်ဘ်' မှာ သွားနည်း၊ ဝက်ဘ်' ကို ဝက်ဘ်' လိုက်နှင့် ကုဒ်ခြင်းများကို နှစ်ခုမှစီမျှ (အစက်စုံ 'ဝက်ဘ်' ဖြင့် 'သက်ဝင့်') အကြောင်း သင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုကို မြင်တို့နှင့် သက်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းအား သင့်အား သက်ဝင့်အတွက် သတိအားပေးသည်။ သင့်သည် ဤစက်တွင် ပါ၀င်ပါက ဤစက်တွင် ရောက်ပါ၀င်နိုင်သည်။

ဤစာအုပ်တွင်တို့မဟုတ် ကုမ္ပဏိုလ် ကုဒ်များ၏ အကြောင်းဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏိုလ် ကုဒ်များကို ကိုယ်စားပွားမှုနဲ့ ယူသံခြင်းအား ကိုင်တာသို့ နည်းသည်။ အကျိုးအမြတ်များလွန်ခဲ့ခြင်းအတွင်းသင့် ဝက်ဘ်' အသုံးပြုအား သင့်တွင့်ရှိသောအတွေ့အကျများများကို ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြင့် ဤဝက်ဘ်' အသုံးပြုအတွက် သင့်အတွက် အလိုအလျောက် အမြင့်မရှိပါက သင့်ဝက်ဘ်' အသုံးပြုအတွက် ပက်စေတင်ပါ။ ဒီစာအုပ်များတစ်ခုကိုပါ သင့်ဝက်တစ်ခုအတွင်း စက်မှု သင့်အတွက် သင့်သည်မသိသင့်ပါက သင့်ဝက်တစ်ခုကို ဖျက်ပစ်ပါ။

1. အသုံးပြုခွင့်နှင့် အကောင့်များ

2. အသုံးပြုခွင့်အပ်နှံခြင်း

  1. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား မတူညီသော လက်တွဲမရှိ၊ ပြန်လည်ပေးအပ်မရှိသည့်အခွင့်အာဏာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအား သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် မိုဘိုင်းနေရာတွင် အသုံးပြုခွင့်ပေးပါသည်။
  2. ဤအခွင့်အာဏာသည် အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ အချိန်မရွေး အဆုံးသတ်နိုင်သည့် အခွင့်အာဏာဖြစ်သည်။