Mga Tuntunin ng Paggamit

Maingat na suriin ang mga tuntunin at kundisyon ng paggamit bago gamitin ang aming website at mga serbisyo, kasama na ang mga sumusunod:

SaveFrom.kim, ang aplikasyon ng SaveFrom, at ang ekstensyon ng browser ng SaveFrom

Ang dokumentong ito ay nagtatakda ng mga tuntunin at kundisyon ('Mga Tuntunin') kung saan magbibigay ng serbisyo ang SaveFrom.kim ('kami' o 'aming') sa inyo sa kanyang website, aplikasyon, at mga kaugnay na serbisyo (sa kabuuang tawag, ang 'Serbisyo'). Sa paggamit ng terminong ito sa dokumentong ito, ang mga termino 'ikaw' o 'iyong' ay tumutukoy sa iyo, anumang entidad na iyong kinakatawan, ang iyong o kanilang mga kinatawan, tagapagmana, asignado, at mga kaanib mo o kanilang mga aparato.

Sa pamamagitan ng pagbisita, pag-access, paggamit, pag-download, pagkopya, pag-install, at/o pag-sali ('paggamit') sa Serbisyo, ipinapahayag mo ang iyong pang-unawa at pagsang-ayon sa mga Mga Tuntunin na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga Mga Tuntunin na ito, itigil ang paggamit sa Serbisyo at burahin ang anumang kopya ng Serbisyo na maaring mong mayroon.

Kabilang sa mga tuntuning ito ang ilang mga limitasyon sa pananagot at legal na mga pag-deny na nagbabawas ng aming mga pananagot. Sa ibang salita, ang iyong paggamit sa Serbisyo ay nasa iyong sariling panganib at hindi kami nag-aasume ng anumang pananagot, o nagbibigay ng anumang warranty ng anumang uri, tuwiran o hindi tuwiran, hinggil sa Serbisyo.

1. Karapatang Gumamit at Mga Account

2. Pagkakaloob ng Karapatan sa Paggamit

  1. Kami ay nagkakaloob sa inyo ng isang hindi eksklusibo, hindi maipapasa, at limitadong karapatan na mag-access, hindi pampublikong mag-display, at gumamit ng Serbisyo, kasama ang lahat ng nilalaman na makukuha rito (ang 'Nilalaman') sa inyong computer o mobile device na ayon sa mga Tuntunin na ito at nasusunod sa mga paghihigpit (teknikal o iba pa) ng Serbisyo. Maaari lamang kayong mag-access at gumamit ng Serbisyo para sa inyong personal at hindi pangkalakal na gamit.
  2. Ang pagkakaloob na ito ay maaaring itigil sa amin nang walang anumang dahilan at sa aming tanging pagpapasya, na may o walang abiso. Pagkatapos ng pag-terminate, maaari naming (ngunit hindi namin kinakailangang) gawin ang mga sumusunod: (i) burahin o i-deactivate ang inyong Account o paggamit ng Serbisyo, (ii) i-block ang inyong e-mail at/o mga IP address o i-terminate sa ibang paraan ang inyong paggamit at kakayahan na gamitin ang Serbisyo, at/o (iii) tanggalin at/o burahin ang anumang mga User Submissions (na tukoy sa ibaba). Kayo ay sumasang-ayon na huwag gamitin o subukang gamitin ang Serbisyo pagkatapos ng nasabing pag-terminate. Pagkatapos ng pag-terminate, ang pagkakaloob ng karapatan ninyong gumamit ng Serbisyo ay matatapos, ngunit mananatili ang lahat ng iba pang bahagi ng mga Tuntuning ito. Kinikilala ninyo na hindi kami responsable sa inyo o sa alinmang ikatlong partido para sa pag-terminate ng inyong karapatan sa paggamit.