Chính Sách Bảo Mật

Tại Văn phòng SaveFrom, kinh doanh dưới tên SaveFromDownloader (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”), chúng tôi biết rằng người dùng quan tâm đến cách thông tin cá nhân của họ được sử dụng và chia sẻ. Chúng tôi nghiêm túc với quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc tiếp để tìm hiểu thêm về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn công nhận rằng bạn chấp nhận các phương thức và chính sách được trình bày trong Chính Sách Bảo Mật này, và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn như mô tả ở đây.

Bất kỳ thuật ngữ nào được sử dụng ở đây mà không có định nghĩa sẽ có ý nghĩa được đưa ra trong Thỏa thuận Giấy phép Người Dùng Cuối: SaveFrom.kim/terms-of-service.

I. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này phản ánh ba nguyên tắc sau mà chúng tôi cố gắng duy trì khi cung cấp dịch vụ trên Dịch vụ của mình:

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình;
  • Bạn có thể cung cấp và chúng tôi chỉ thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn cá nhân (“Thông Tin Cá Nhân”) để cung cấp Dịch vụ;
  • Các phương thức bảo mật của chúng tôi sẽ minh bạch với bạn.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY BAO GỒM NHỮNG GÌ?